'ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ދަ އެޑަޕްޝަން އޮފް ދަ ބެންކޮކް ޖެނެރަލް ގައިޑަންސް ފޮރ ޖަޖަސް އޮން އެޕްލައިންގ އަ ޖެންޑަރ ޕަރސްޕެކްޓިވް އިން ސައުތު އެންޑް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ' ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ފަނޑިޔާރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

20 މާރިޗު 2023   ޢާއްމު , ޚަބަރުތައް  

'ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ދަ އެޑަޕްޝަން އޮފް ދަ ބެންކޮކް ޖެނެރަލް ގައިޑަންސް ފޮރ ޖަޖަސް އޮން އެޕްލައިންގ އަ ޖެންޑަރ ޕަރސްޕެކްޓިވް އިން ސައުތު އެންޑް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ' ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ފަނޑިޔާރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ޖޫރިސްޓްސް (އައި.ސީ.ޖޭ) އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝާރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ދަ އެޑަޕްޝަން އޮފް ދަ ބެންކޮކް ޖެނެރަލް ގައިޑަންސް ފޮރ ޖަޖަސް އޮން އެޕްލައިންގ އަ ޖެންޑަރ ޕަރސްޕެކްޓިވް އިން ސައުތު އެންޑް ސައުތުއީސްޓް އޭޝިއާ" ޖުޑީޝަލް ޑަޔަލޮގްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ސްރީލަންކާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަދި ސްރީލަންކާ ޖަޖަސް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް މަހިންދަ ސަމަޔަވަރްދެނާ އާއި ސްރީލަންކާ ޖަޖަސް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ އެކަޑަމިކް ކޯރޑިނޭޓަރ އަދި ޑިސްޓްރިކްޓް ޖަޖް އޮނަރަބަލް ގީތާނީ ވިޖޭސިންގްހަ އާއި ކޯޓް އޮފް އެޕީލްގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޖަސްޓިސް ޑރ. ރުވާން ފަނާންޑޯ އާއި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް މިސިޒް އ.ޓ.ނ ފަނާންޑޯ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ޤައުމުގެ ޖުޑީޝަރީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.