ގުޅުއްވުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ތީމުގެ، އޯކިޑްމަގު 20208

3009990

[email protected]

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެޑްރެސް ކުރާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އަށެވެ
_________________________________________________________________________

އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު 8:00 ން 14:00 ށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުން

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު 8:00 ން 14:00 ށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުން
އެކި ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 8:30 ން

ފެށިގެން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ.

_________________________________________________________________________

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސަސް ޑިވިޜަން

:: އެޗް.އާރު އެންޑް އެޑްމިން (A1) || 3007345 || [email protected]

:: ބަޖެޓް (A2) || 3007356 || [email protected]

:: ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (A3) || 3007359 || [email protected]

:: ފަނޑިޔާރުންގެ ބިއުރޯ (A4) || 3007339 || [email protected]

:: މީޑިއާ އޮފިސަރ (A4) || 3007333 || [email protected]

:: އައި.ޓީ (A5) || 3007367 || [email protected]

________________________________________________________________________

ޝަރުއީ ޑިވިޜަން

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B1)  ||  3007381 || 7553391 || [email protected]

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B2)  ||  3007382 || 7258392 || [email protected]

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B3)  ||  3007383 || 7258393 || [email protected]

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B4)  ||  3007384 || 7258394 || [email protected]

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B5)  ||  3007385 || 7258395 || [email protected]

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B6)  ||  3007386 || 7258396 || [email protected]

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B7)  ||  3007387 || 7258397 || [email protected]

_________________________________________________________________________

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓް ސާވިސަސް ޑިވިޜަން

:: ރެޖިސްޓްރޭޝަން (CR) || 3007318 || 7258398 || [email protected]

:: ލީގަލް ރިސޯސް (CL) || 3007318 || 7258398 || [email protected]