ގުޅުއްވުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ތީމުގެ، އޯކިޑްމަގު 20208

3009990

info@supremecourt.mv

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެޑްރެސް ކުރާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ

ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އަށެވެ
_________________________________________________________________________

އިދާރާ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު 8:00 ން 14:00 ށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުން

ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެންދުނު 8:00 ން 14:00 ށް

ފައިސާ ބަލައިގަތުން
އެކި ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 8:30 ން

ފެށިގެން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ.

_________________________________________________________________________

ކޯޕަރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސަސް ޑިވިޜަން

:: އެޗް.އާރު އެންޑް އެޑްމިން (A1) || 3007345 || hr@supremecourt.mv

:: ބަޖެޓް (A2) || 3007356 || budget@supremecourt.mv

:: ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (A3) || 3007359 || procurement@supremecourt.mv

:: ފަނޑިޔާރުންގެ ބިއުރޯ (A4) || 3007339 || bureau@supremecourt.mv

:: މީޑިއާ އޮފިސަރ (A4) || 3007333 || media@supremecourt.mv

:: އައި.ޓީ (A5) || 3007367 || it@supremecourt.mv

________________________________________________________________________

ޝަރުއީ ޑިވިޜަން

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B1)  ||  3007381 || 7553391 || b1@supremecourt.mv

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B2)  ||  3007382 || 7258392 || b2@supremecourt.mv

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B3)  ||  3007383 || 7258393 || b3@supremecourt.mv

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B4)  ||  3007384 || 7258394 || b4@supremecourt.mv

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B5)  ||  3007385 || 7258395 || b5@supremecourt.mv

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B6)  ||  3007386 || 7258396 || b6@supremecourt.mv

:: ޝަރުއީ ސެކްޝަން (B7)  ||  3007387 || 7258397 || b7@supremecourt.mv

_________________________________________________________________________

ލީގަލް އެންޑް ކޯޓް ސާވިސަސް ޑިވިޜަން

:: ރެޖިސްޓްރޭޝަން (CR) || 3007318 || 7258398 || registry@supremecourt.mv

:: ލީގަލް ރިސޯސް (CL) || 3007318 || 7258398 || legalresource@supremecourt.mv