އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/74,75 - ތާރީޚް: 2021-02-28 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ރަޝީދު، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10361

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/111 - ތާރީޚް: 2021-02-28 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/07 - ތާރީޚް: 2021-02-28 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޝަމީމް، ފުރުއްމާގެ / ރ. ވާދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/73 - ތާރީޚް: 2021-03-01 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޫސާ ޤާސިމް، ހ. ވޭވަރ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2015/SC-A/20 - ތާރީޚް: 2021-03-01 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އާދަމް ނަޞީރު،ދަފްތަރު ނަންބަރު 5130 / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/08 - ތާރީޚް: 2021-03-03 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާފިޔާ މޫސާ، ރެޑް ހައުސް، ވ. ތިނަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/102,103,104,105,106 - ތާރީޚް: 2021-03-03 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1. މުޙައްމަދު އަސްލަމް، މުޝްތަރީގެ، ދ. މީދޫ 2. އިސްމާޢީލް ސުވައިދު، ހ. އެކްސެލް، މާލެ 3. މަރްޔަމް ރަޝީދާ، ހ. ސިއްކަގޭހުޅަގުގެ، މާލެ 4. މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދުދީދީ، ހ. އެކްސެލް، މާލެ 5. އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/83 - ތާރީޚް: 2021-03-04 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/101 - ތާރީޚް: 2021-03-04 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖުމެއިރާ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/95 - ތާރީޚް: 2021-03-08 - ގަޑި: 10:15

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެސްޓޭޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. ފާޠިމަތު ފަތުޙިއްޔާ ޙަސަން، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ 2. މޫސާ ޟަމީރު ޙަސަން، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ 3. އާމިނަތު ތެރީޝާ ޙަސަން، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ 4. ޢާއިޝަތު ރައުފިއްޔާ ޙަސަން، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ 5. މަރްޔަމް ފެޒްލީން، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ 6. އަސްފާއު ޙަސަން، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ 7. މުޙައްމަދު ޙަނީފް. ވ. ރުއްފީނި، މާލެ 8. ޢާޠިފާ ޙަސަން، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ 9. ސަންފާ ޢީސާ، މ. ތިލައައްސޭރި، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/46 - ތާރީޚް: 2021-03-10 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/16 - ތާރީޚް: 2021-03-14 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާހަލް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-JC/03 - ތާރީޚް: 2021-03-14 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޢަޠޫފު، ކުރުދުމާގެ / ސ. މަރަދޫ

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/47 - ތާރީޚް: 2021-03-15 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/35 - ތާރީޚް: 2021-03-15 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ.ކެތި، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/85 - ތާރީޚް: 2021-03-15 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/101 - ތާރީޚް: 2021-03-16 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖުމެއިރާ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން،  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/92 - ތާރީޚް: 2021-03-17 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޫވިންގް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/48 - ތާރީޚް: 2021-03-17 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޚާމިދު އިސްމާޢިލް، ޝޫރާމަންޒިލް، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2021-03-18 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/20 - ތާރީޚް: 2021-03-18 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާމިރު ޔޫސުފް، ގ.ދޮޅިޔަދޫ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީދީދި، ކުޑަފަރީގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/81 - ތާރީޚް: 2021-03-18 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާމިރު ޔޫސުފް، ގ.ދޮޅިޔަދޫ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީދީދި، ކުޑަފަރީގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/84 - ތާރީޚް: 2021-03-18 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، މ.ހަނީޑިއު/ ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕްނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް