އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/102,103,104,105,106 - ތާރީޚް: 2021-08-08 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަސްލަމް، މުޝްތަރީގެ، ދ. މީދޫ އިސްމާޢީލް ސުވައިދު، ހ. އެކްސެލް، މާލެ މަރްޔަމް ރަޝީދާ، ހ. ސިއްކަގޭހުޅަގުގެ، މާލެ މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދުދީދީ، ހ. އެކްސެލް، މާލެ އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރަނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/16 - ތާރީޚް: 2021-08-08 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޗްޕީއެލް ރިޒޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2021-08-08 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/25 - ތާރީޚް: 2021-08-11 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ނާޞިރާ މުޙައްމަދު ދީދި، މ. ކުޑަނެވިގެ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/64 - ތާރީޚް: 2021-08-11 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ވަހީދު، ބަނދަރު / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ބާވަތް: އިސްތިއުނާފީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/100 - ތާރީޚް: 2021-08-11 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު އާމިރު، މުސްތަރީގެ/ ދ.މާއެނބޫދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް