އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/58 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/59 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/52 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙާއްމަދު އަކްރަމް، ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/89 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1- ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2- މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، މ.ވާދީރޯސް، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-F/02 - ތާރީޚް: 2022-07-03 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު 4800/ ކ.މާލެ (މ.ސަނީބްރީޒް، ކ.މާލެ)

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/51 - ތާރީޚް: 2022-07-03 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: (ނަން އުނިކުރެވިފައި)

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/52 - ތާރީޚް: 2022-07-04 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙާއްމަދު އަކްރަމް، ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/106 - ތާރީޚް: 2022-07-04 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބުއާން) ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/107 - ތާރީޚް: 2022-07-04 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/12 - ތާރީޚް: 2022-07-04 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (މާލެ ބްރާންޗް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/58 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/59 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ނޫމަޑި ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/52 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙާއްމަދު އަކްރަމް، ހ. ގާރޑްންބިޔުޓީ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/89 - ތާރީޚް: 2022-07-06 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1- ވާދީ ޓްރޭޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2- މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، މ.ވާދީރޯސް، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް