އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/18 - ތާރީޚް: 2024-04-18 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދައުލަތް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝާނަރުގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/92 - ތާރީޚް: 2024-04-14 - ގަޑި: 10:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: އާމިނަތު ޢަފިއްޔާ، މ.ލަމްހާ، ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނަބީލް ޢަބްދުލްޤަދީރު، ތިރުގެ، ގއ.ދާންދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/18 - ތާރީޚް: 2024-04-18 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދައުލަތް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝާނަރުގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު