އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/34 - ތާރީޚް: 2023-10-02 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް މޫސާ، ރޯސްލިން، އދ. މަހިބަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 2. ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް، ރަންގިރީގެ، އދ. މަހިބަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/71 - ތާރީޚް: 2023-10-03 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު މާލިކު، ދޯޅަނބުގެ، ހއ. ކެލާ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/09 - ތާރީޚް: 2023-10-08 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސްޓަރ ރިޒޯޓް އެންޑް ހޮޓެލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/28 - ތާރީޚް: 2023-10-11 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލެ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/60 - ތާރީޚް: 2023-10-12 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1. ގްލޯބަލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2. މުޙައްމަދު ޖުނައިދު، މ. ރީފްވިލާ، މާލެ 3. އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ގ. ހޯޕް، މާލެ 4. ފާޠިމަތު ސުދުނާ މުޞްތަފާ ވަޙީދު، ހ. ކޯލްފީލްޑް، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން