އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-E/01 - ތާރީޚް: 2022-12-07 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ނަޡީމް، ޖަޒީރާ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބާވަތް: އިންތިޚާބީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-E/01 - ތާރީޚް: 2022-12-07 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ނަޡީމް، ޖަޒީރާ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބާވަތް: އިންތިޚާބީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު.