އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/81 - ތާރީޚް: 2023-03-19 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސޭވް ދަ ޑްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކޮމްޕެނީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ހުސައިން ޝިހާމް ޢަލީ އާއި ޢަލީ އުސައިދު

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/41 - ތާރީޚް: 2023-03-19 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ، ހުދުފަޅު، ހއ. ފިއްލަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު ނަސީމް، ނޫމަރާގެ ، ގދ. ތިނަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/71 - ތާރީޚް: 2023-03-20 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑޜ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ  ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/30 - ތާރީޚް: 2023-03-20 - ގަޑި: 9:15

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ. ޙުސައިން މާހިރު އިބްރާހީމް، ހަރުމަލުގެ / ސ. ހުޅުދޫ އިބްރާހީމް ޒުހައިރު، ސާޔާ / ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު،  ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/58 - ތާރީޚް: 2023-03-22 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޑރ.މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން، ހ. ނީލްވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާޙީމް ރަޝީދު މޫސާ، ހ. މީރުބަހުރުއާގެ، މާލެ އަދި ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން، ގ. ކޮއްކިރި

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް