އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/69 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޞަބާޙް އަޙްމަދު، ކަންމަތީގެ / ބ. ތުޅާދޫ ޝަރުމީލާ ޒުބައިރު، ރެޑްކްރޮސްގެ / ސ. މަރަދޫފޭދޫ މުޙައްމަދު މުޝްތާޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1232 / މާލެ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-F/01 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުއްﷲ ޢަލީ، މ. ތްރީއޭވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާތިމަތު ފަރީދާ، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، ޙައުލަތް ފަހީމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، އާމިނަތު އަޝްފާ، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، މަރިޔަމް ޝިފާ، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، ޢަލީ ޝީޔާމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، ޙަސަން ޝީޔާމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/65 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 14:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބީ.އެމް.ސީ ސްލިޕްވޭ އެންޑް ސަލްވޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙަބީބު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު  ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/39 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދައުލަތް (މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަބީބު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު  ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/60 - ތާރީޚް: 2021-10-20 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މާޔާފުށި ރިސޯޓްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އޮސްމޯސިސް އޭޝިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/42 - ތާރީޚް: 2021-10-20 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު ރަޝީދާ، ނޫރުވާދީ، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުއޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/18 - ތާރީޚް: 2021-10-24 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ތައުފީޤް، ތާޖް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/18 - ތާރީޚް: 2021-10-24 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ތައުފީޤް، ތާޖް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/39 - ތާރީޚް: 2021-10-24 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރަޝިދު، ޝަބްނަމްވިލާ / ސ. ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނަޞީރު، ކެކްޓަސް / ސ. ހިތަދޫ މުޙައްމަދު ޚާލިދު، ފިޔާތޮށިވިލާ / ސ. ހިތަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޢަޒީޒު، ޑޭޒީފެހި / ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/44 - ތާރީޚް: 2021-10-25 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ޝުޖާޢު، ގ. ޗާނދަނީމާގެ / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޔޫސުފު ރިޟާ، ހ. މާރަމް / މާލެ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-R/90 - ތާރީޚް: 2021-10-25 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙަސަން ޝާކިރު، ހ. ޓްވައިލައިޓްރެވެރީ، މާލެ. ޙައްވާ ޝާކިރާ، ހ. ޓްވައިލައިޓްރެވެރީ، މާލެ. ޢާމިނަތު ޝާކިރާ، ހ. ޓްވައިލައިޓްރެވެރީ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް:

ބާވަތް: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ނުވަތަ ޙުކުމް އަލުން ބެލުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/40 - ތާރީޚް: 2021-10-25 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕާރލް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ، މ. އަލިމަސްވާދީ، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުއޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/69 - ތާރީޚް: 2021-10-27 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޞަބާޙް އަޙްމަދު، ކަންމަތީގެ / ބ. ތުޅާދޫ, ޝަރުމީލާ ޒުބައިރު، ރެޑްކްރޮސްގެ / ސ. މަރަދޫފޭދޫ, މުޙައްމަދު މުޝްތާޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1232 / މާލެ, ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/73 - ތާރީޚް: 2021-10-27 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ނައިޓްސްޓަރ / މ. ކޮޅުފުށި ޙުސައިން ރަފީޢު، ހައިސިންތު / މ. މުލި

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން،

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2021-10-28 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ލަނޑާ ގިރާވަރު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/16 - ތާރީޚް: 2021-10-28 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޗްޕީއެލް ރިޒޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/49 - ތާރީޚް: 2021-11-01 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް