ވިޝަންއާއި މިޝަން

ވިޝަން

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކޮށް ޤާނޫނުގެ ޙުކުމް ނެގެހެއްޓުމުގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރު ޙާޞިލްކުރުން

 

މިޝަން

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް:
* ޢަދުލު އިންޞާފަށް ވާޞިލުވެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން
* މިނިވަންކަމާއި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި ޚުލްޤު ރަނގަޅުވުން
* ކަމަށް ކަމޭހިތުމާއި މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤު ހިފެހެއްޓުން
* ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން